طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره «3» ماده (6) قانون معادن مصوب 12/9/1390»

توضیحات
فایل : 17458.pdf 17458.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی
خلاصه :
«طرح استفساریه تبصره «3» ماده (6) قانون معادن مصوب 12/9/1390» با شماره ثبت 388 در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. این طرح درصدد بر طرف کردن مشکل معادن موقوفه در پرداخت مبلغی به عنوان حقوق دولتی مذکور در ماده (14) قانون معادن مصوب 23/3/1377 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
با توجه به نکات بیان شده تصویب این طرح با رعایت تشریفات مقرر در آئین نامه داخلی مجلس و انجام اصلاحات زیر توصیه می شود.
عنوان طرح: استفساریه ماده (14) قانون معادن مصوب 23/3/1377 با اصلاحات و الحاقات بعدی
سؤال: آیا ماده معدنی جزء عرفی اراضی موقوفه با عنایت به نظرات متعدد شورای نگهبان به خصوص نظر شماره 95/100/484 مورخ 20/2/1395 از شمول اطلاق حکم ماده (14) قانون معادن مصوب 23/3/1377 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن مستثنی است؟
پاسخ: بلی

برچسب ها

فارسی : قانون معادن، وقف

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد صالحی /
ناظر علمی : آقای علی عبدالاحد / آقای مهدی عبدالملکی /
همکاران : آقای رضا مستمع /