گزارشات

مسیر شما: گزارش‌های کارشناسی اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی»
دفاتر :مطالعات اجتماعی
دریافت فایل

خلاصه :
نظام رفاه اجتماعی در همه کشورها، تسهیلاتی برای سربازان از جنگ برگشته از نظر درمان های جسمی، مشاوره و روان درمانی، تأمین هزینه های زندگی و غیره ارائه می دهد. در ایران نیز تسهیلاتی برای جانبازان معزز که صدماتی در حین یا بعد از جنگ دیده اند، فراهم شده است. بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال حاضر با پیروی از قوانینی مانند «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» در حال خدمت رسانی به این قشر از جامعه است. با این وصف به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همچنان شماری از جانبازان اعصاب و روان که فاقد مدارک بالینی هستند و از بیماری های عصبی ـ روانی رنج می برند، نیازمند شمولیت در سنخ جانبازان حالت اشتغال هستند. بر این اساس، طرح «تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی» با مضمون فوق به مجلس ارائه شده است. براساس (ماده واحده) این طرح، بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است با تأیید مراکز اعصاب و روان وابسته به خود، بیماران اعصاب و روان فاقد مدارک بالینی را که دارای درصد جانبازی ناشی از تبعات جنگ بوده و به صورت مکرر در این مراکز بستری شده و یا می شوند، را تحت شمولیت قانون حالت اشتغال قلمداد نماید تا این اشخاص بتوانند از مزایای مورد نظر برخوردار شوند. گزارش حاضر به بررسی زوایای این طرح از منظر قانونی و کارشناسی پرداخته است.

جستجوی سریع
جزئیات گزارش
نوع : طرح و لایحه
شماره مسلسل : 17494
تاریخ انتشار : 1400/02/08
سال : 1400
نظر شما