گزارشات

مسیر شما: گزارش‌های کارشناسی تحلیل تورم در سه ماهه پاییز 1399
تحلیل تورم در سه ماهه پاییز 1399
دفاتر :مطالعات اقتصادی
دریافت فایل

خلاصه :
نرخ تورم و نوسانات آن؛ یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی علامت دهنده به فعالان اقتصادی است. به طور معمول گزارش های دوره ای تورم در کشورهای مختلف دنیا، توسط بانک های مرکزی منتشر می‏شود که شامل تحلیلی بر مهم ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره مورد بررسی، تحلیل عوامل اثرگذار در دوره بعدی و سیاست بانک مرکزی در قبال نوسانات اقتصادی و تعیین نرخ تورم هدف است. متأسفانه چنین گزارشی توسط بانک مرکزی ایران منتشر نمی‏شود. ازاین رو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به منظور برآورده کردن نیاز نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر سیاستگذاران و برای دستیابی به تحلیلی درباره سیاست های اتخاذ شده و آثار آن بر شاخص های قیمت، اقدام به انتشار گزارش های تحلیلی فصلی تورم کرده است. این گزارش ها که پس از پایان هر فصل منتشر می‏شود، شامل مروری بر آخرین تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده، مهم ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره گذشته و توصیه های سیاستی است.

جستجوی سریع
جزئیات گزارش
نوع : پژوهشی
شماره مسلسل : 17502
تاریخ انتشار : 1400/02/11
سال : 1400
نظر شما