گزارشات

مسیر شما: گزارش‌های کارشناسی رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار در بخش کشاورزی 1. چالش های مرتبط با نظام توزیع ماشین آلات کشاورزی کشور (تراکتور و کمباین)
رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار در بخش کشاورزی 1. چالش های مرتبط با نظام توزیع ماشین آلات کشاورزی کشور (تراکتور و کمباین)
دفاتر :مطالعات زیربنایی
دریافت فایل

خلاصه :
ماشین آلات کشاورزی ازجمله عوامل تولید در این بخش هستند که نقش عمده ای در ارتقای بهره وری تولید و همچنین کاهش ضایعات در مراحل مختلف تولید، مقابله با محدودیت های مختلف فنی، اقلیمی و زمانی و نهایتاً تحقق امنیت غذایی ایفا می کنند. براساس تکلیف قانونی بند «الف» از ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه، یکی از تکالیف دولت در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، افزایش ضریب ماشینی کردن سالیانه حداقل دوازده صدم (0/12) اسب بخار در هکتار است . عملکرد این بند تا پایان سال 1398، 89 درصد گزارش شده است؛ با وجود این، ایرادهایی در توزیع ماشین آلات تراکتور و کمباین در سال های اخیر ایجاد شد و به بروز نارضایتی در کشاورزان واقعی منجر شد که دلیل آن عدم تخصیص حواله دریافت این ماشین آلات به ایشان یا تأخیر فراوان در تحویل بود. در ادامه به بررسی دلایل این موضوع و ارائه راهکار هایی برای برون رفت از وضعیت فعلی پرداخته خواهد شد.

جستجوی سریع
جزئیات گزارش
نوع : پژوهشی
شماره مسلسل : 17508
تاریخ انتشار : 1400/02/15
سال : 1400
نظر شما