فقر و مشخصات خانوارهای فقیر در سال 1375

توضیحات
فایل : 3472.pdf 3472.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

نقش ها

کاری از : گروه بررسی اقتصادی /
متقاضی : شورای خبرگان مباحث اقتصاد و توسعه /