طرح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز

توضیحات
فایل : 6654.pdf 6654.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی