ارزیابی عملکرد تبصره 19 قانون برنامه دوم در زمینه عوارض فرآورده های نفتی

توضیحات
فایل : 4099.pdf 4099.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : برنامه توسعه، برنامه دوم توسعه

نقش ها

متقاضی : معاونت پژوهشی /