رهنمودها و راهکارهای مقام معظم رهبری درحوزه هنر
(Leadership's Advices and Approaches in arts)

توضیحات
فایل : 9042.pdf 9042.pdf
دفاتر : مطالعات فرهنگی *

برچسب ها

فارسی : رهبری، رهنمودها و راهکارها، فرهنگ، مدیریت فرهنگی - هنری، هنر
انگلیسی : Adviices and Approaches, Art, Arts and Cultural Mangaement, Culture, Leadership

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابراهیم غلامپور آهنگر /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای طهمورث قاسمی /