درباره برنامه پنجم توسعه 6.الزامات تحقق سیاستهای کلی با رویکرد ویژه به توانمندیهای فاوا

توضیحات
فایل : 9751.pdf 9751.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : برنامه پنجم توسعه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای رضا باقری اصل / آقای عباس پورخصالیان /
سرویراستار : آقای حسین صدری‌نیا /
متقاضی : معاونت پژوهشی /