40. بررسی عملکرد دولت در طی برنامه چهارم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات

توضیحات
فایل : 9978.pdf 9978.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : برنامه پنجم توسعه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدرضا رضائیان / آقای بهمن برزگر /
سرویراستار : آقای حسین صدری‌نیا /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای رضا باقری اصل /
ویراستار تخصصی : آقای اسماعیل حسن پور /