37. توانمندسازی و ارتقای بخش های غیردولتی در برنامه پنجم توسعه (با تاکید بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی)

توضیحات
فایل : 1610225205.9961.pdf 1610225205.9961.pdf

برچسب ها

فارسی : برنامه پنجم توسعه