بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (1): فصل اول - فرهنگ اسلامی - ایرانی، وقف

توضیحات
فایل : 10248.pdf 10248.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی ، مطالعات فرهنگی *، مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : برنامه پنجم توسعه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدعلی کشفی / آقای مرتضی شکوهی / آقای سینا کلهر /
متقاضی : کمیسیون فرهنگی /
ناظر علمی : آقای مهدی ادیبان / آقای حسین رضی /
همکاران : آقای مهدی فقیهی / آقای رضا باقری اصل / آقای ابوالفضل خورشیدی / آقای سیدعلی کشفی / آقای سینا کلهر / خانم اکرم باجلان / خانم شهناز رجبی / خانم کبری خزعلی / آقای اسماعیل قادری / آقای سیدعلی محسنیان / آقای ابراهیم غلامپور آهنگر / خانم مریم شمس /