درباره لایحه برنامه پنجم توسعه (11): ارزیابی دولت الکترونیک

توضیحات
فایل : 10283.pdf 10283.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : برنامه توسعه، برنامه پنجم توسعه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای رضا باقری اصل / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهشی /