درباره لایحه برنامه پنجم توسعه (9): بررسی جایگاه فناوری

توضیحات
فایل : 10270.pdf 10270.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : برنامه توسعه، برنامه پنجم توسعه

نقش ها

اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای رمضانعلی صادق زاده / خانم شهیندخت خوارزمی / آقای محمود سلماسی زاده / آقای نصرالله جهانگرد / آقای سید مرتضی مهدوی / آقای حبیب رستمی / آقای علیرضا رحیمی / آقای سیدسپهر قاضی نوری / آقای حسین طالبی / آقای خسرو سلجوقی /
تهیه و تدوین : آقای رضا باقری اصل / آقای عباس پورخصالیان / آقای مهدی فقیهی / آقای حسن پوراسماعیل / آقای سیدسروش قاضی نوری / خانم سهیلا خردمندنیا /
سرویراستار : آقای حسین صدری‌نیا /
متقاضی : کمیسیون صنایع و معادن /
همکاران : آقای حسین رفوگر آستانه / خانم عسل دارا /