بررسی مرجع تصویب اساسنامه شرکت های دولتی از منظر قانون اساسی و قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات
فایل : 10275.pdf 10275.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

برچسب ها

فارسی : اساسنامه، برنامه توسعه، شرکت دولتی، قانونگذاری

نقش ها

متقاضی : معاونت پژوهشی /
همکاران : آقای احمد مرکز مالمیری /