ضرورت محلی سازی فعالیت های فرهنگی با محوریت مساجد

توضیحات
فایل : 10307.pdf 10307.pdf
دفاتر : مطالعات فرهنگی *

برچسب ها

فارسی : فرهنگ، فعالیت های فرهنگی، محلی سازی، مدیریت فرهنگی، مسجد

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدعلی کشفی /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /
ویراستار ادبی : خانم نرگس کلاکی /