زیست فناوری، فناوری سودآور قرن (زیست فناوری نوین)

توضیحات
فایل : 10338.pdf 10338.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : زیست فناوری، مهندسی ژنتیک، کاربردها

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم سهیلا خردمندنیا /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای سیدسروش قاضی نوری /