سنجش علم و فناوری (1): نظام سنجش علم و فناوری در ایران

توضیحات
فایل : 10450.pdf 10450.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : ایران، شاخص، علم و فناوری، نظام سنجش

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم پریسا علیزاده /
سرویراستار : آقای حسین صدری‌نیا /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای سیدسروش قاضی نوری /