تبیین مدل ارزیابی عوامل موثر بر انحراف و آسیب پذیری اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

توضیحات
فایل : 10611.pdf 10611.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : آسیب پذیری، ارزیابی، قانون اصل چهل و چهارم (44)

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مصطفی دین محمدی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمد خانی /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای هوشنگ محمدی / آقای علی اصغر اژدری /