درباره لایحه بودجه سال 1390 کل کشور 30. مسکن و شهرسازی

توضیحات
فایل : 10706.pdf 10706.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : اعتبارات، برنامه، بودجه، بودجه 1390، دارایی های سرمایه ای، مسکن و شهرسازی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدرضا فارسیان / آقای حمید محرمی /
متقاضی : کمیسیون عمران /
ناظر علمی : آقای حسین صفایی /