درباره لایحه بودجه سال 1390 کل کشور 47. پژوهش و فناوری

توضیحات
فایل : 10723.pdf 10723.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : بودجه 1390، بودجه عمومی دولت، تحقیق و توسعه، تولید ناخالص داخلی، فناوری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدسروش قاضی نوری / خانم پریسا علیزاده / خانم سهیلا خردمندنیا /
متقاضی : کمیسیون آموزش و تحقیقات /
مدیر مطالعه : آقای رضا باقری اصل /
همکاران : خانم پرستو اجاقیان / خانم عسل دارا /