روابط ایران و جهان عرب در پرتو تحولات اخیر مصر سلسله نشست های علمی - تخصصی دفتر مطالعه سیاسی (2)

توضیحات
فایل : 10679.pdf 10679.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : تحولات، جهان عرب

نقش ها

تنظیم کننده : آقای سیدحسین حسینی /
تهیه و تدوین : آقای کیهان برزگر / آقای فرهاد عطایی / آقای محمد حسن خانی / آقای ناصر جمالزاده /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای ناصر جمالزاده / آقای محمد حسن خانی /