فهرست اولویت ها و طرح های پژوهشی در سال ۱۳۹۰ (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 10866.pdf 10866.pdf
دفاتر :

نقش ها

تنظیم کننده : خانم پروانه مردانی /
تهیه و تدوین : دفتر مطالعات اقتصادی / دفتر مطالعات انرژی - صنعت و معدن / گروه مطالعات فضای کسب و کار / دفتر مطالعاتی اجتماعی / دفتر ارتباطات و فناوری‌های نوین / دفتر مطالعات فرهنگی / دفتر مطالعات سیاسی / دفتر مطالعات زیربنایی / دفتر مطالعات برنامه و بودجه / دفتر مطالعات حقوقی /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای بهزاد پورسید /