بررسی وضعیت صنعت برق در زمستان 1389

توضیحات
فایل : 10534.pdf 10534.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : برودت هوا، سوخت مصرفی، صنعت برق، کمبود سوخت

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای هاشم خویی / آقای محمدرضا محمد خانی /