بررسی و بازنگری در موادی از فصول اول و دوم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

توضیحات
فایل : 10417.pdf 10417.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اصلاح و بازنگری، تصدی، تعاونی فراگیر ملی، رفع تبعیض، سیاست های کلی قانون اصل چهل وچهارم قانون اساسی، فقرزدایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مقررات زدایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای توحید فیروزان سرنقی /
متقاضی : کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی /
ناظر علمی : آقای علی نصیری اقدم /
همکاران : آقای امید عطائی /