بررسی راهکارهای ایفای نقش مؤثرتر پارلمان در سیاست خارجی (مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه) سلسله نشست های علمی - تخصصی دفتر مطالعات سیاسی (5)

توضیحات
فایل : 10874.pdf 10874.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : سیاست خارجی، مجلس، پارلمان

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدحسین حسینی / آقای مهدی امیری /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای ناصر جمالزاده / آقای محمد حسن خانی /