نگاهی به منابع تأمین برق و آثار فاجعه فوکوشیما در سیاستگذاری های هسته ای جهان

توضیحات
فایل : 10872.pdf 10872.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : انرژی ه ای تجدیدپذیر، انرژی هسته ای، برق، فوکوشیما

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای هاشم خویی /
متقاضی : عسکر جلالیان هشتم، بوشهر (جم کنگان دیر)
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمد خانی /
همکاران : خانم زهرا جعفری /