واکاوی دلایل عدم استقبال بخش خصوصی از سرمایه گذاری در بخش معدن (در چهارچوب اصل چهل و چهارم قانون اساسی)

توضیحات
فایل : 10964.pdf 10964.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : خصوصی سازی، صنایع معدنی، معادن بزرگ

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای رسول رئیس جعفری مطلق /
سرویراستار : آقای حسین صدری‌نیا /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
مدیر مطالعه : آقای موسی عباسی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمد خانی / آقای هوشنگ محمدی / آقای محمدرضا سجادیان / آقای فرید دهقانی /