تحلیلی بر چالش های موجود در بازار ارز ایران

توضیحات
فایل : 10933.pdf 10933.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : افزایش نرخ ارز، بازار ارز، بودجه، تثبیت نرخ ارز، ثبات مالی دولت

نقش ها

اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای فتح اله تاری / آقای اکبر کمیجانی /
تهیه و تدوین : آقای صمد عزیزنژاد /
متقاضی : پیمان فروزش هشتم، سیستان و بلوچستان (زاهدان)
ناظر علمی : آقای احمد شعبانی /
همکاران : آقای حسن حیدری /