ارتباط شهروندان و پارلمان

توضیحات
فایل : 11061.pdf 11061.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

برچسب ها

فارسی : ارتباط، شهروند، پارلمان

نقش ها

مترجم : آقای حامد کرمی /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای علی بهادری جهرمی /
ویراستار ادبی : آقای فرزاد جعفری /
ویراستار تخصصی : آقای احمد مرکز مالمیری /