بررسی سیاست های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اشتغال زنان و تکریم خانه داری

توضیحات
فایل : 12062.pdf 12062.pdf
دفاتر : مطالعات فرهنگی

برچسب ها

فارسی : اشتغال، خانه داری، زنان

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم آسیه ارحامی /
متقاضی : نورالله حیدری دستتنایی هشتم، چهار محال بختیاری (اردل  / فارسان / کوهرنگ)
ناظر علمی : آقای وحید یامین پور /
همکاران : خانم نرگس صادقی پور /
ویراستار ادبی : آقای فرزاد جعفری /