بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه کن کردن بیسوادی در کشور

توضیحات
فایل : 12070.pdf 12070.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : آموزش بزرگسالان، انسداد مبادی ورود بی سواد، ریشه کن کردن بی سوادی، نهضت سواد آموزی، پوشش تحصیلی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین پوزش شیرازی /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای علی اصغر کاکوجویباری / آقای علی اخوان بهبهانی /
همکاران : آقای رضا زمانی /
همکاران خارج از مرکز : آقای محمدجواد محسنی نیا /