پیشنهاد ساز وکار اجرایی تعیین تکلیف مالکیت دارایی های فکری حاصل از تحقیق و توسعه با منابع دولتی و تسهیل تجاری سازی آنها (در اجرای تبصره «2» ماده (17) برنامه پنجم توسعه)

توضیحات
فایل : 12069.pdf 12069.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : بای - دال، برنامه پنجم توسعه، تجاری سازی، تحقیق و توسعه، دارایی های فکری، دولت، نوآوری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدسروش قاضی نوری / خانم ماندانا آزادگان مهر / آقای ابوذر سبحانی /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای رضا باقری اصل /
ویراستار ادبی : آقای فرزاد جعفری /