اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دریافت مابه التفاوت از واردات برنج و صرف آن در توسعه و بهبود کشت برنج»

توضیحات
فایل : 9733.pdf 9733.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی ،

برچسب ها

فارسی : برنج، تعرفه، حقوق ورودی
انگلیسی : Import duties, rice, tariff

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سعید غلامی باغی /
متقاضی : کمیسیون اقتصادی /
ناظر علمی : آقای فتح اله تاری /
همکاران : خانم خدیجه مهدوی / آقای سید محسن علوی منش /