بررسی و نقد شاخص های جهانی آزادی اقتصادی (بنیاد هریتیج و مؤسسه فریزر)

توضیحات
فایل : 12072.pdf 12072.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : آزادی اقتصادی، بنیاد هریتیج، مؤسسه فریزر، محیط کسب و کار

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مریم احمدیان /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح /
همکاران : آقای موسی شهبازی غیاثی /
ویراستار ادبی : آقای فرزاد جعفری /