چارچوب مفهومی توسعه نهادهای پارلمانی

توضیحات
فایل : 12114.pdf 12114.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : آموزش، اعطا، توسعه، قانونگذاری، مساعدت، پارلمان

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی امیری /
سرویراستار : آقای حسین صدری‌نیا /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای ناصر جمالزاده /