مروری برا انواع فعالیت های نوین بیمه ای در صنعت بیمه جهان و موانع توسعه آنها در ایران

توضیحات
فایل : 12166.pdf 12166.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین هرورانی /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای احمد شعبانی / آقای مهدی تکیه /