ارزیابی عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی در برنامه سوم و چهارم توسعه

توضیحات
فایل : 12181.pdf 12181.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : صنایع معدنی، معدن

نقش ها

متقاضی : معاونت پژوهشی /
مدیر مطالعه : خانم سمیرا اسمعیلی شهمیرزادی /
ناظر علمی : آقای فرید دهقانی / آقای محمدرضا سجادیان / آقای محمد حسن معادی رودسری /
همکاران : آقای ابراهیم مقصودی / آقای رسول رئیس جعفری مطلق /