روابط فرهنگی ایران - پاکستان؛ فرصت های رو به زوال

توضیحات
فایل : 12210.pdf 12210.pdf
دفاتر : مطالعات فرهنگی *

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی ادیبان /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای سید غلامحسین رئیس السادات / آقای سیدعلی کشفی /