بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور 23. بخش پژوهش و فناوری

توضیحات
فایل : 12261.pdf 12261.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : بودجه 1391، بودجه عمومی دولت، تحقیق و توسعه، تولید ناخالص داخلی، فناوری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدسروش قاضی نوری / خانم پریسا علیزاده / خانم سهیلا خردمندنیا /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /
ناظر علمی : آقای رضا باقری اصل /
همکاران : خانم عسل دارا / خانم پرستو اجاقیان /