بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور 22. اعتبارات یارانه ای

توضیحات
فایل : 12263-1.pdf 12263-1.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بودجه 1391، لایحه بودجه، یارانه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سعید توتونچی ملکی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /
ناظر علمی : آقای علی نصیری اقدم /