با نمایندگان مردم در مجلس نهم 37. مروری اجمالی بر حوزه فرهنگ و چالش های پیش روی آن

توضیحات
فایل : 12155.pdf 12155.pdf
دفاتر : مطالعات فرهنگی *

برچسب ها

فارسی : اعتبارات حوزه فرهنگ، با نمایندگان مردم در مجلس نهم، دستگاه های فرهنگی، فرهنگ، چالش های حوزه فرهنگ

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سینا کلهر / خانم آسیه ارحامی /
متقاضی : معاونت پژوهشی /