تحلیلی بر افشای اختراعات در ایران

توضیحات
فایل : 12343.pdf 12343.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : افشای اختراع، ثبت اختراع، پتنت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید کامران باقری / خانم مریم کبریایی / آقای حمید عزیزی مرادپور /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
مدیر مطالعه : آقای سیدسروش قاضی نوری /
ناظر علمی : آقای رضا باقری اصل /