زیرساخت اینترنت در کره

توضیحات
فایل : 12317.pdf 12317.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای رضا باقری اصل /
همکاران : آقای حسین رفوگر آستانه /