آسیب شناسی عملکرد بورس کالای ایران (گروه پتروشیمی)

توضیحات
فایل : 12282.pdf 12282.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بورس کالا، رینگ پتروشیمی، محصولات شیمیایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین هرورانی / آقای محمد سلیمانی /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای فتح اله تاری /