اقتصاد مقاومتی 1. اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های آن (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 12546..pdf 12546..pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : 1- اقتصاد مقاومتی، 2- اقتصاد اسلامی، 3- اقتصاد دانش بنیان، 4- جایگزینی واردات

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا کاویانی / آقای سیدخشایار سیدشکری / آقای فتح اله تاری /
متقاضی : آقای کاظم جلالی /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی /