نظرات برخی مدیران و کارشناسان پیرامون قوانین سه گانه مرتبط با نفت (قانون اصلاح قانون نفت، طرح وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت)

توضیحات
فایل : 12327.pdf 12327.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن*

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای فریدون اسعدی /
متقاضی : آقای سیدعلی ادیانی راد (نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه) /
همکاران : خانم سیده مریم موسوی / خانم سمیه سادات فانی یزدی /