چالش های ورود بخش خصوصی به صنعت برق

توضیحات
فایل : 12053.pdf 12053.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اقتصاد ایران، بخش خصوصی، تجدید ساختار، سیاست های کلی، صنعت برق، چالش ها

نقش ها

اظهارنظر کننده : آقای هاشم خویی /
تهیه و تدوین : آقای توحید فیروزان سرنقی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /
ناظر علمی : آقای علی نصیری اقدم /