بهنگام سازی جدول داده- ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی و طراحی الگوی CGE و کاربردهای آنها در سیاستگذاری اقتصادی - اجتماعی 7. سنجش میزان آسیب پذیری بخش های مختلف اقتصادی از محدودیت واردات

توضیحات
فایل : 12701.pdf 12701.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : آسیب پذیری، ماتریس حسابداری اجتماعی، محدودیت واردات، وابستگی به واردات

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدهادی موسوی نیک / خانم پریسا مهاجری /
متقاضی : معاونت اقتصادی /
ناظر علمی : آقای علی اصغر بانوئی /
همکاران : آقای مهدی کرمی /