مقرراتگذاری اقتصادی؛ اصول، تاریخچه و روش ها

توضیحات
فایل : 12723.pdf 12723.pdf
دفاتر :
منابع :
Martin Ricuetts, "Economic Regulation: Principles, History and Methods", in Michael Crew and David parker (eds.), International Handbook on Economic Regulation, Massachusetts, Edward Elgar Publishing, 2006, pp.34-62.

برچسب ها

فارسی : انتخاب عمومی، انحصار طبیعی، حقوق مالکیت، حقوق و اقتصاد، رقابت، مقرراتگذاری، منفعت عمومی، هزینه مبادله

نقش ها

مترجم : آقای عرفان شمس /
متقاضی : معاونت اقتصادی /
ناظر علمی : آقای احمد مرکز مالمیری /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /
ویراستار تخصصی : خانم مریم احمدیان / آقای موسی شهبازی غیاثی /